0

Algemene voorwaarden

Wij zijn KliX Portaal B.V. (hierna te noemen: “KLIXONLINE”) gevestigd (8025 BK) te Zwolle aan het adres Dokter van Deenweg 108 met KvK-nummer 78604451. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de onlinediensten van KLIXONLINE, door geregistreerde gebruikers. In de Algemene Voorwaarden worden onder meer de volgende aspecten van de relatie tussen gebruikers en KLIXONLINE uitgewerkt:
 1. Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een account.
 2. Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het platform.
 3. Voorwaarden voor het automatisch matchen van werkzoekenden en werkgevers via de website.
 4. Voorwaarden omtrent de betaling voor de bepaalde diensten.

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, dan kun je contact opnemen via

info@klixonline.nl

038 200 41 21

of per post:

KliXonline
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

1. Definities
 • 1.1. Account:
  persoonlijke sectie die door gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de website en met behulp waarvan de gebruiker profielen/account kan aanmaken.
 • 1.2. Accreditatie:
  alle documenten die benodigd zijn om een gebruiker te kunnen accrediteren en te verifiëren dat hij/zij over de benodigde papieren beschikt.
 • 1.3. Gebruiker:
  een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt
 • 1.4. Profiel/account particuliere gebruiker:
  een door en voor een gebruiker die werk zoekt via de website ingerichte ruimte op een server waarin zijn/haar persoonlijke kwalificaties worden opgeslagen ten behoeve van het matchen met wekgevers.
 • 1.5. Profiel/account rechtspersoon gebruiker:
  een door en voor een gebruiker die werk zoekt via de website ingerichte ruimte op een server waarin de gewenste kwalificaties worden opgeslagen ten behoeve van het matchen met potentiële weknemers.
 • 1.6. Diensten:
  de via de website aangeboden diensten bestaan uit een online omgeving waar zorgaanbieders en gekwalificeerde zzp’ers elkaar vinden, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan:
  • a) Zorgaanbieders vinden in een paar klikken de zzp’er die bij ze past en die altijd voldoet aan de gestelde eisen.
  • b) Zzp’ers in de zorg zijn verzekerd van een actueel portfolio en profilering op basis van bevoegd- en bekwaamheden en worden als zodanig aangeboden aan zorginstellingen.
  • c) Deskundigheidsbevorderende trainingen online middels webinars en lessen.
 • 1.7. Content:
  alle informatie die door de gebruiker via de website toegankelijk wordt gemaakt.
 • 1.8. Algemene Voorwaarden:
  deze Algemene Voorwaarden van KLIXONLINE .
 • 1.9. Intellectuele Eigendomsrechten:
  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en een lijn prestaties.
 • 1.10. Match:
  kan een door een gebruiker werkzoekende op de website geplaatst bericht waarin een match wordt aangeboden en waarop door werkzoekende gebruikers kan worden gereageerd.
 • 1.11. Website:
  de website: https://klixonline.nl en alle onderliggende webpagina’s.
2. Toepasselijkheid
 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op gebruik dat na registratie door gebruiker van de website en de diensten wordt gemaakt.
 • 2.2. KLIXONLINE is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meeste actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de website en/of de diensten onder de aandacht van de gebruiker gebracht.
 • 2.3. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen/verwijderen.
3. Account
 • 3.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website. De gebruiker staat er jegens KLIXONLINE voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar Account verstrekt, compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken gebruiken. Tijdens registratie moet gebruiker tevens een het e-mailadres en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het account.
 • 3.2. KLIXONLINE is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren.
 • 3.3. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens is van groot belang voor het optimale werking van de Diensten.
 • 3.4. KLIXONLINE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de diensten, voor zover een BIG registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker zelf.
 • 3.5. Gebruiker vrijwaart KLIXONLINE voor elke schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de diensten zoals hierboven (bij 3.4)bedoeld.
 • 3.6. De gegevens die gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die gebruiker op KLIXONLINE kan raadplegen.
 • 3.7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar wachtwoord. Het is gebruiker niet toegestaan zijn/haar wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van de website of de diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de het wachtwoord van de diensten wordt gemaakt. KLIXONLINE mag ervan uitgaan dat gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker KLIXONLINE daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
 • 3.8. KLIXONLINE is te allen tijde gerechtigd de diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens gebruiker. Indien gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie voor gebruiker om de diensten niet meer te gebruiken en zijn account te verwijderen. Reeds door gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
 • 3.9. KLIXONLINE behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het wachtwoord en/of e-mailadres van gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de diensten.
 • 3.10. KLIXONLINE is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of diensten door derden.
4. Gebruik diensten
 • 4.1. Gebruiker aanvaardt dat de website en de diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de diensten op het moment van gebruik (op “as is” basis). KLIXONLINE sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de diensten, tenzij voortvloeiend uit de wet, dan wel indien anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 • 4.2. Gebruiker erkent en aanvaardt dat KLIXONLINE alleen een platform biedt waarop gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van eerstelijnszorg met elkaar in contact worden gebracht.
 • 4.3. KLIXONLINE heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de diensten tussen gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.
 • 4.4. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de website en/of diensten verrichten.
 • 4.5. Gebruiker staat er jegens KLIXONLINE voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart KLIXONLINE voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de diensten door gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is.
 • 4.6. Het is gebruiker niet toegestaan de via de diensten verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.
 • 4.7. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om gebruikers verder te bemiddelen. Dit betekent dat het gebruiker niet is toegestaan om gegevens van (andere) gebruikers te verzamelen via KLIXONLINE om vervolgens:
  • a) Gebruikers die werk zoeken te benaderen voor werk; en/of
  • b) Gebruikers die Vacatures hebben geplaatst te benaderen voor (geschikte) kandidaten.
  Tevens is het gebruiker niet toegestaan om derden in staat te stellen deze handelingen te verrichten. Eveneens is het nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en toestemming van KLIXONLINE en de betreffende gebruiker(s).
 • 4.8. Het is gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de diensten dan wel door andere gebruikers verstrekte middelen om te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoon/mobielennummers en e-mailadressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie anders dan voor openstaande concrete gegevens/of voor andere ongevraagde communicatie.
 • 4.9. KLIXONLINE is te allen tijde gerechtigd om een account van een gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren.
 • 4.10. Indien gebruiker zelf en/of door zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 4.7 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij/zij a an KLIXONLINE, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 20.000,- (twintigduizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van KLIXONLINE om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.
5. Producten en Profielen aanmaken
 • 5.1 Gebruikers (werkgevers, ZZP’ers enz.) kunnen uit verschillende pakketten kiezen.
 • 5.2. Gebruikers die profielen aanmaken zijn er strikt aan gehouden uitsluitend concrete profielen aan te maken, die nadrukkelijk geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin.
 • 5.3. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de profielen en content die hij/zij ter beschikking stelt via de diensten gebruikt zullen worden door andere gebruikers. KLIXONLINE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere gebruikers.
 • 5.4. Gebruikers mogen na het versturen van de gegevens uitsluitend gebruiken om deze gebruikers te benaderen voor een passende en concrete functie.
6. Betaling en abonnementen
 • 6.1. De prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.
 • 6.2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de website, vindt de betaling voor de diensten door middel van IDEAL plaats. KLIXONLINE werkt hiertoe samen met Mollie. Tijdens het betalingsproces zal gebruiker omgeleid worden naar de web omgeving van Mollie. KLIXONLINE is niet verantwoordelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. De aankoop van de betreffende dienst is pas bevestigd indien betaling via IDEAL is gelukt.
 • 6.3. Ten aanzien van reeds door gebruiker betaalde bedragen vindt nimmer restitutie plaats. Ten aanzien van het lidmaatschap, vindt geen terugbetaling plaats, tenzij het kortere gebruik te wijten is aan wanprestatie of een onrechtmatige daad van KLIXONLINE.
7. Beschikbaarheid Diensten
 • 7.1. KLIXONLINE is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of dienst.
 • 7.2. KLIXONLINE is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of dienst aan te brengen.
 • 7.3. KLIXONLINE garandeert niet dat de website en/of de diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de website en de diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. KLIXONLINE is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de diensten.
 • 7.4. KLIXONLINE wijst Gebruiker, voor zover hij/zij een consument is, er op dat aan hem/haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met KLIXONLINE zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De diensten worden door KLIXONLINE namelijk direct met instemming van gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek.
8. Intellectuele Eigendomsrechten
 • 8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten, alsmede die via de website en diensten toegankelijk gemaakt informatie zoals de teksten, look-and- feel en profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de content, berusten bij KLIXONLINE en/of haar licentiegevers.
 • 8.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent KLIXONLINE exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van de Website, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Website en diensten ter beschikking worden gesteld.
 • 8.3. Ten aanzien van de door gebruiker op de Website geplaatste content, verstrekt gebruiker aan KLIXONLINE het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub- licentieerbare en overdraagbare recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de diensten vereist is alsmede deze op elk gewenst moment te verwijderen.
 • 8.4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de diensten of de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content van andere gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij KLIXONLINE of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 • 8.5. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 • 8.6. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van KLIXONLINE zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop KLIXONLINE Intellectuele Eigendomsrechten heeft.
9. Database
 • 9.1. De Database van KLIXONLINE is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. KLIXONLINE is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van KLIXONLINE , een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet- substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 • 9.2. Het is gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.
10. Aansprakelijkheid
 • 10.1. KLIXONLINE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • 10.2. Indien KLIXONLINE aansprakelijk is jegens gebruiker voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van in het betreffende KLIXONLINE geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van KLIXONLINE om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 10.3, 10.4 en 10.5.
 • 10.3. KLIXONLINE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die gebruiker lijdt als gevolg van een aan KLIXONLINE toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die KLIXONLINE gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,– (duizend Euro) bedragen.
 • 10.4. Iedere aansprakelijkheid van KLIXONLINE anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel.
 • 10.5. Deze aansprakelijkheidsbeperking van KLIXONLINE beoogt niet de aansprakelijkheid van KLIXONLINE voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van KLIXONLINE (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.
11. Overmacht
 • 11.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door KLIXONLINE indien sprake is van overmacht.
12. Duur en beëindiging
 • 12.1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de diensten te staken en zijn/haar account te beëindigen.
 • 12.2. De door KLIXONLINE voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.
 • 12.3. Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeft KLIXONLINE het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, profielen te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van de website en de diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin :
  • a) Gebruiker artikel 3.1 of 4.7 schendt; en/of
  • b) KLIXONLINE op de hoogte is gekomen van het feit dat gebruiker niet langer aan de beroepseisen voldoet, bijvoorbeeld doordat zij hiervan door een toezichthoudende instantie op de hoogte is gebracht; en/of
  • c) Gebruiker niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen. Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
13. Geheimhouding
 • 13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • 13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende partij in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.
 • 13.3. De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie:
  • a) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst;
  • b) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;
  • c) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;
  • d) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
  • e) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld;
  • f) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende partij.
14. Rechtskeuze en jurisdictie
 • 14.1. De tussen KLIXONLINE en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht.
 • 14.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de tussen KLIXONLINE en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
15. Varia
 • 15.1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. KLIXONLINE zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 • 15.2. KLIXONLINE mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de diensten te staken en zijn/haar account te beëindigen.